(+31) (0)346 215 679

Algemene voorwaarden

Antislipstrip.nl is een onderdeel van Unistair Group. Unistair Group is een CBW erkend bedrijf en hanteert daarmee de Algemene Voorwaarden van het CBW.

Een afschrift hiervan is kosteloos opvraagbaar. Specifieke voorwaarden geldend voor Unistair Group, en de daaronder vallende dochterondernemingen, zijn hieronder weergeven.


Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Antislipstrip.nl en de klant waarop Antislipstrip.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Antislipstrip.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders blijkt.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 3. Antislipstrip.nl is niet gebonden aan haar aanbod of offerte indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website(s).


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant een product via de website heeft besteld, dan bevestigt Antislipstrip.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.


Artikel 4: Prijzen

De prijzen die op de website(s) staan vermeld, zijn in euro's uitgedrukt en inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Antislipstrip.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. 


  Artikel 5: Leveringen

  1. De maximale levertijd bedraagt vijf werkdagen mits het product op voorraad is. Indien het bestelde product niet op voorraad is, dan wordt de klant hierover geïnformeerd.
  2. De door Antislipstrip.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
  3. De levertijd voor een klant, zijne een consument, vangt aan op het moment dat Antislipstrip.nl de betaling voor de bestelling heeft ontvangen.
  4. De via de website bestelde producten worden via DHL, GLS of PostNL verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Antislipstrip.nl en nieuw adres heeft opgegeven.
  5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.
  6. De klant kan het Track- en Tracenummer van de bestelde producten, die door Antislipstrip.nl zijn opgestuurd, opvragen bij Antislipstrip.nl.
  7. De klant is verplicht de bestelling in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
  8. Eventuele beschadigingen aan de verpakking van de geleverde producten dient de klant zo spoedig mogelijk aan Antislipstrip.nl kenbaar te maken.


  Artikel 6: Garantie

  1. Met inachtneming van hetgeen in de overeenkomst en in de daarbij behorende specificaties is bepaald, dienen de te leveren producten:
   1. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de overeenkomst is vermeld; 
   2. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
   3. geheel geschikt te zijn voor het door de klant kenbaar gemaakte doel.
  2. Op de slijtvastheid van de geleverde kunststof antislipstrip profielen of RVS-trapstrips wordt een garantie gegeven van acht jaar. Deze garantie komt de klant zijne een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent. Op gerecyclede profielen wordt geen garantie gegeven.
  3. Op de kleurechtheid van de geleverde antislipstrip wordt geen garantie gegeven. De kleur kan veranderen door omstandigheden die buiten het vermogen van Antislipstrip.nl liggen, zoals door lichtinval en het gebruik van schoonmaakmiddelen.
  4. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:
   1. normale slijtage;
   2. onoordeelkundig gebruik;
   3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   4. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
   5. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
   6. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


  Artikel 7: Uitvoering van werkzaamheden, overige kosten en verplichtingen van de klant

  1. Indien Antislipstrip.nl in het kader van de overeenkomst werkzaamheden voor de klant uitvoert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
  2. Antislipstrip.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  3. Indien Antislipstrip.nl tijdens het frezen spijkers in het hout tegenkomt, dan levert dat meerwerk voor Antislipstrip.nl op, doordat door de spijker de frees bot en daardoor onbruikbaar wordt. De kosten voor deze meerwerkzaamheden bedragen € 25,- inclusief btw.
  4. De reiskosten die de klant aan Antislipstrip.nl dient te vergoeden bedragen € 0,19 exclusief btw per gereden kilometer te rekenen vanaf het vestigingsadres van Antislipstrip.nl in Soesterberg.
  5. Indien een sleuf te ver wordt uitgefreesd, door toedoen van Antislipstrip.nl, dan zal Antislipstrip.nl in overleg met de klant een passende oplossing zoeken.
  6. Het is raadzaam om het trappenhuis pas definitief te schilderen nadat de sleuven voor de antislip strip zijn gevreesd. Mocht door het frezen schade ontstaan aan het schilderwerk, of schade ontstaan door niet zichtbare noesten, dan is Antislipstrip.nl hiervoor niet aansprakelijk.
  7. Frezen van sleuven in zichtbaar uitgesleten traptreden, kunnen vervormde sleuven tot gevolg hebben. Antislipstrip.nl informeert de opdrachtgever hierover voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever besluit de werkzaamheden te annuleren, dan worden de gemaakte reiskosten en uren in rekening gebracht. Het frezen van sleuven in dergelijke traptreden is voor risico van de opdrachtgever. 
  8. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Antislipstrip.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijker-wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Antislipstrip.nl ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, materialen en ruimtes niet tijdig aan Antislipstrip.nl zijn verstrekt, dan heeft Antislipstrip.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
  9. De klant dient Antislipstrip.nl op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
  10. De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Antislipstrip.nl of door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Antislipstrip.nl uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
  11. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
  12. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Antislipstrip.nl de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Antislipstrip.nl recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Antislipstrip.nl te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Antislipstrip.nl alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.


  Artikel 8: Betaling

  1. Na de bestelling van losse meters antislip trap strips ontvangt de klant de factuur. De klant dient deze factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Indien Antislipstrip.nl bij de klant werkzaamheden uitvoert, dan dient de klant direct na de voltooiing daarvan voor de werkzaamheden en de daarbij geleverde producten te betalen. Betaling geschiedt contant of per pin.


  Artikel 9: Klachten

  1. Klachten over de geleverde producten dan wel over de uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk of elektronisch binnen twee maanden na de ontdekking aan Antislipstrip.nl kenbaar te worden gemaakt bij:

   Antislipstrip.nl

   Centurionbaan 40A
   3769 AV Soesterberg
   info@antislipstrip.nl

   Klachten worden door Antislipstrip.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur
  2. Door Antislipstrip.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Antislipstrip.nl.


  Artikel 10: Beveiliging en internet

  Antislipstrip.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Antislipstrip.nl kan ter zake geen garantie geven.


  Artikel 11: Geheimhouding

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.