+31 (0)33 2450 667

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor uw zekerheid en om uw ervaring te waarborgen. De Algemene Voorwaarden zijn hieronder weergeven.

Artikel 1: Definities

  1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Antislipstrip.nl:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Unistair Group VOF, handelend onder de naam “Antislipstrip.nl”, gevestigd aan Centurionbaan 40 A te Soesterberg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56845677;

Bedrijf:

De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Klant:

De natuurlijke persoon, de organisatie of de rechtspersoon die met Antislipstrip.nl een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte bij Antislipstrip.nl heeft aangevraagd;

Locatie:

De locatie waar Antislipstrip.nl in opdracht van de Klant werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

Opgeleverde:

De werkzaamheden en/of de Producten die Antislipstrip.nl aan de Klant heeft (op)geleverd;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Antislipstrip.nl en de Klant;

Product:

Het product dat Antislipstrip.nl aanbiedt dan wel het product dat Antislipstrip.nl in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;

Schriftelijk:

Schriftelijk of via de e-mail;

Website:

De website https://www.antislipstrip.nl/ en iedere andere website waarop Antislipstrip.nl zijn Producten aanbiedt.

1.2.        Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2: Algemeen

2.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Antislipstrip.nl, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Antislipstrip.nl en de Klant.

2.2.        Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Antislipstrip.nl zijn overeengekomen.

2.3.        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.        Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Antislipstrip.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.        Indien Antislipstrip.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Antislipstrip.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.        Antislipstrip.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3: Offertes en Prijzen

3.1.        Iedere offerte van Antislipstrip.nl is vrijblijvend.

3.2.        Door fluctuerende prijzen van brandstof en grondstoffen, hebben uitgebrachte offertes een maximale geldigheidsduur van 14 dagen.

3.3.        De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Antislipstrip.nl opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Antislipstrip.nl zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.4.        Bij het offreren van de prijs voor werkzaamheden gaat Antislipstrip.nl ervan uit dat in de trap geen spijkers zitten.

3.5.        Een samengestelde prijsopgave verplicht Antislipstrip.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6.        Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten, offertes of op de Website binden Antislipstrip.nl niet.

3.7.        Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Antislipstrip.nl is gerechtigd zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

3.8.        Het assortiment van Antislipstrip.nl kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.        De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen; of
 2. De Klant via de e-mail of telefonisch een bestelling bij Antislipstrip.nl heeft geplaatst; of
 3. De Klant akkoord is gegaan met de offerte van Antislipstrip.nl.

4.2.        Indien de Klant een Product via de Website heeft besteld, dan bevestigt Antislipstrip.nl onverwijld via de e-mail de ontvangst van de bestelling.

Artikel 5: Betaling van de bestelling voor Producten

5.1.        Betaling dient vooraf te geschieden.

5.2.        Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt via de e-mail de factuur naar de Klant gestuurd. Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De Klant kan het factuurbedrag handmatig overmaken op de bankrekening van Antislipstrip.nl of de Klant kan middels de iDEAL link in de e-mail betalen.

5.3.        Indien de Klant niet heeft betaald na 14 dagen nadat de factuur is gestuurd, dan wordt een betalingsherinnering naar de Klant gestuurd.

5.4.        Indien de Klant geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering, dan heeft Antislipstrip.nl het recht de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden.

5.5.        Indien met de Klant is overeengekomen dat de Klant de bestelling ophaalt, dan heeft de Klant de mogelijkheid gepast contant te betalen bij het ophalen van de bestelling.

Artikel 6: Leveringen en verzendkosten

6.1.        Nadat Antislipstrip.nl de betaling voor de bestelling van de Klant heeft ontvangen, wordt de bestelling naar de Klant opgestuurd.

6.2.        Op verzoek kan de Klant de bestelling bij Antislipstrip.nl ophalen. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice.

6.3.        De maximale levertijd bedraagt 5 werkdagen, mits het Product op voorraad is. Indien het bestelde Product niet op voorraad is, dan wordt de Klant hierover geïnformeerd.

6.4.        De door Antislipstrip.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.5.        De levertijd vangt aan op het moment dat Antislipstrip.nl de betaling voor de bestelling heeft ontvangen.

6.6.        De via de Website bestelde Producten worden via DHL, GLS of PostNL verzonden naar het door de Klant opgegeven adres.

6.7.        Vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.8.        Aan de Klant wordt de hoogte van de verzendkosten voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt. Indien de totale prijs voor de bestelling € 150,00 incl. btw of hoger is, dan worden geen verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht.

6.9.        De Klant kan het Track- en Tracenummer van de bestelde Producten, die door Antislipstrip.nl zijn opgestuurd, opvragen bij Antislipstrip.nl.

6.10.        Eventuele beschadigingen aan de verpakking van de geleverde Producten dient de Klant zo spoedig mogelijk na de levering aan Antislipstrip.nl kenbaar te maken.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij bestelling via de Website 

7.1.        De Klant is bevoegd de Overeenkomst die middels de Website tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Het Herroepingsformulier vindt u hier.

7.2.        Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Antislipstrip.nl kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@antislipstrip.nl of door telefonisch (+31) (0)33 2450667 contact op te nemen met Antislipstrip.nl. Indien de Klant via de e-mail of de Website aan Antislipstrip.nl meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Antislipstrip.nl na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.

7.3.        Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 7.2, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product, voor zover mogelijk in de originele verpakking, terug te sturen naar Antislipstrip.nl op een zodanige wijze dat het Product tijdens het transport goed en volledig beschermd is tegen beschadigingen. Het Product dient teruggestuurd te worden zonder gebruikssporen en zonder bevuild te zijn, zodat het Product als nieuw nogmaals door Antislipstrip.nl verkocht kan worden.

7.4.        De Klant kan ook, zonder eerst Antislipstrip.nl ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 7.1 terugsturen naar Antislipstrip.nl. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals een ingevuld retourformulier.

7.5.        De Klant dient het Product terug te sturen naar:

Antislipstrip.nl

Centurionbaan 40 A

3769 AV Soesterberg

7.6.        Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.7.        De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product of voor de kosten voor herstel die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.6 of die het gevolg is van het niet nakomen van artikel 7.3. Deze waardevermindering of kosten voor herstel worden in mindering gebracht op het bedrag dat overeenkomstig artikel 7.11 wordt terugbetaald.

7.8.        Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht voordat Antislipstrip.nl het Product naar de Klant heeft opgestuurd, dan is dat volledig kosteloos en heeft de Klant geen retourkosten.

7.9.        Indien de Klant het Product terugstuurt, dan is het terugsturen van het Product voor risico van de Klant.

7.10.        Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.

7.11.        Antislipstrip.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en, voor zover van toepassing, de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling naar de Klant restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde verzendkosten niet gerestitueerd.

7.12.        Antislipstrip.nl mag wachten met terugbetaling tot Antislipstrip.nl het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.13.        Antislipstrip.nl betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

7.14.        Het gestelde in dit artikel geldt ook indien de Klant het Product op de website van een derde partij gekocht heeft, zoals Bol.com of Amazon.

Artikel 8: Maatwerk Producten

8.1.        Indien de Klant maatwerk Producten wenst, dan wordt daarvoor een offerte naar de Klant gestuurd. Maatwerk Producten kunnen niet via de Website besteld worden. 

8.2.        Antislipstrip.nl maakt een aanvang met het vervaardigen van de maatwerk Producten nadat de betaling voor de bestelling is ontvangen.

8.3.        Nadat Antislipstrip.nl een aanvang heeft gemaakt met het vervaardigen van de maatwerk Producten, kan de Klant de Overeenkomst niet meer annuleren.

8.4.        Geleverde maatwerk Producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 9: Annulering van de Overeenkomst voor werkzaamheden

9.1.        Indien de Klant de Overeenkomst voor werkzaamheden annuleert 2 werkdagen of langer voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, dan is annulering kosteloos.

9.2.        Indien de Klant de Overeenkomst voor werkzaamheden korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht annuleert of tijdens de uitvoering van de opdracht gedeeltelijk annuleert (minderwerk), dan wordt het volgende aan de Klant in rekening gebracht:

 1. De reiskosten;
 2. Voor zover van toepassing, de reeds uitgevoerde werkzaamheden;
 3. De gereserveerde arbeidstijd voor (het gedeelte van de) geannuleerde Overeenkomst op basis van het uurtarief van Antislipstrip.nl van € 50,- excl. btw (= € 60,50 incl. btw).

9.3.        Annulering dient Schriftelijk of telefonisch te geschieden. Antislipstrip.nl stuurt de Klant een bevestiging van de annulering.

Artikel 10: Reiskosten en extra kosten bij werkzaamheden

10.1.        De reiskosten die de Klant aan Antislipstrip.nl dient te vergoeden bedragen een vooraf in de offerte gecommuniceerd tarief, genaamd “Voorrijkosten”. Dit tarief geldt per bezoek en dient betaald te worden ook als er geen werkzaamheden konden worden uitgevoerd. 

10.2.        Indien Antislipstrip.nl tijdens de werkzaamheden constateert dat in de trap spijkers zitten, dan heeft Antislipstrip.nl het recht per trap waarin spijkers zitten € 25,- incl. btw aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 11: Betaling voor werkzaamheden

11.1.        Bij het inmeten dient de Klant een aanbetaling aan Antislipstrip.nl te voldoen.

11.2.        Het resterende bedrag voor de werkzaamheden dient betaald te worden bij de oplevering.

11.3.        Antislipstrip.nl neemt een pinautomaat mee naar de Locatie.

11.4.        Op verzoek kan de Klant contant betalen, mits gepast. Antislipstrip.nl heeft geen wisselgeld.

11.5.        Antislipstrip.nl neemt de geprinte factuur mee naar de Locatie.

Artikel 12: Gevolgen niet tijdige betaling

12.1.        Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim en stuurt Antislipstrip.nl een betalingsherinnering via de e-mail en heeft Antislipstrip.nl het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door de opschorting lijdt.

12.2.        De Klant zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Klant zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

12.3.        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Antislipstrip.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

12.4.        Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 13: Uitvoering van de Overeenkomst

13.1.        Antislipstrip.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

13.2.        Antislipstrip.nl heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

13.3.        Antislipstrip.nl is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk waaraan werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.

13.4.        Tot de werkzaamheden van Antislipstrip.nl behoort niet het tot in detail uitleggen op welke wijze en met welke gereedschappen Antislipstrip.nl de werkzaamheden uitvoert. Antislipstrip.nl is niet verplicht een dergelijke uitleg te geven. Tijdens een montageafspraak leent de monteur van Antislipstrip.nl zich niet voor het overdragen van kennis of het maken van foto’s. Vragen gericht op gebruik van apparatuur en kennis worden niet beantwoord.

13.5.        Indien een sleuf te ver wordt uitgefreesd door toedoen van Antislipstrip.nl, dan zal Antislipstrip.nl in overleg met de Klant een passende oplossing zoeken.

13.6.        Frezen van sleuven in zichtbaar uitgesleten traptreden kunnen vervormde sleuven tot gevolg hebben. Antislipstrip.nl informeert de Klant hierover voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de Klant besluit de werkzaamheden te annuleren, dan worden de gemaakte reiskosten en uren in rekening gebracht. Het frezen van sleuven in dergelijke traptreden is voor risico van de Klant.

Artikel 14: Verplichtingen van de Klant

14.1.        De Klant is zelf verantwoordelijk voor het volgens de instructies van Antislipstrip.nl monteren of aanbrengen van de bestelde Producten, tenzij is overeengekomen dat Antislipstrip.nl deze werkzaamheden uitvoert.

14.2.        De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Antislipstrip.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Antislipstrip.nl ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, materialen en ruimtes niet tijdig aan Antislipstrip.nl zijn verstrekt, dan heeft Antislipstrip.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

14.3.        Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

14.4.        De Klant is gehouden Antislipstrip.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

14.5.        De Klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:

 1. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Antislipstrip.nl;
 2. De Locatie vrij is van obstakels en de Locatie zonder obstakels te bereiken is;
 3. De Locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 4. Antislipstrip.nl voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
 5. De trap vrij is van vloerbedekking, lijmresten, stucwerk, spijkers en andere goederen;
 6. Zaken die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken of stoffig kunnen worden verwijderd zijn;
 7. Antislipstrip.nl beschikt over alle gegevens over de trap die voor Antislipstrip.nl relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals het soort verf dat gebruikt is op de trap en de aanwezigheid van noesten;
 8. Antislipstrip.nl op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren.

14.6.        Indien de door of namens de Klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Antislipstrip.nl de door hem te leveren Producten heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Antislipstrip.nl recht op betaling door de Klant van alle kosten van de aanpassing van de door Antislipstrip.nl te leveren Producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de Klant Antislipstrip.nl alle door hem ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

14.7.        Het is raadzaam de trap pas te schilderen nadat de sleuven voor de antislipstrip zijn gefreesd. Indien de trap is geschilderd en de Klant daarna aan Antislipstrip.nl de opdracht verleent tot het uitvoeren van werkzaamheden, dan staat de Klant ervoor in dat de onthardingstijd van de verf in acht is genomen. De gevolgen van het frezen in een geschilderde trap zijn voor rekening en voor risico van de Klant, zoals schade aan het schilderwerk doordat de verf niet is uitgehard of het uitspringen van een noest (indien een trap geschilderd is, dan zijn eventuele aanwezige noesten niet zichtbaar). Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor deze gevolgen. De daardoor benodigde herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de Klant.

14.8.        Indien Antislipstrip.nl niet op het overeengekomen tijdstip de mogelijkheid wordt geboden om de werkzaamheden uit te voeren en Antislipstrip.nl dient te wachten, dan heeft Antislipstrip.nl het recht voor de wachttijd € 50,- excl. btw (= € 60,50 incl. btw) aan de Klant in rekening te brengen.

14.9.        Op de Locatie dient de Klant de privacy van de monteur van Antislipstrip.nl te respecteren. Derhalve is het o.a. niet toegestaan zonder de voorgaande toestemming van de monteur een foto of video van de monteur te maken.

14.10.        Indien de monteur van Antislipstrip.nl dat noodzakelijk acht, zoals, maar niet beperkt tot, voor de veiligheid of ter bescherming van zijn privacy, is het de monteur toegestaan de Locatie af te zetten met een lint.

14.11.        Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat bestaand werk waaraan werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden geen gebreken bevat en geschikt is voor de werkzaamheden.

14.12.        De Klant vrijwaart Antislipstrip.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan Antislipstrip.nl toerekenbaar is.

14.13.        Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Antislipstrip.nl die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien de Klant onrechtmatig jegens Antislipstrip.nl handelt of indien de Locatie niet over de eigenschappen beschikt die de Klant aan Antislipstrip.nl kenbaar heeft gemaakt dan wel waarvan Antislipstrip.nl bij het opstellen van de offerte is uitgegaan, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Antislipstrip.nl daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.

14.14.        Ingeval 2 of meer Klanten gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Antislipstrip.nl, dan zijn die Klanten hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Antislipstrip.nl verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15: Uitvoeringstermijn

15.1.        Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.

15.2.        In het geval dat een met de Klant overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Antislipstrip.nl ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 16: Oplevering

16.1.        Indien de werkzaamheden gereed zijn, dan stelt Antislipstrip.nl de Klant daarvan in kennis en zullen partijen gezamenlijk de werkzaamheden inspecteren. Indien de voltooide werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met hetgeen partijen omtrent de werkzaamheden zijn overeengekomen, dan dient de Klant dit tijdens de gezamenlijke inspectie aan Antislipstrip.nl te melden.

16.2.        Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing.

16.3.        Indien de Klant:

 1. Niet de inspectie uitvoert zoals omschreven in artikel 16.1, bijvoorbeeld omdat de Klant niet aanwezig is op het door Antislipstrip.nl kenbaar gemaakt moment waarop de werkzaamheden gereed zullen zijn; of
 2. Niet tijdens de inspectie aan Antislipstrip.nl meldt dat de werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen,

dan wordt de Klant geacht de werkzaamheden te hebben aanvaard. Deze aanvaarding betekent dat de voltooide werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat de Klant geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden.

16.4.        Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de werkzaamheden worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.

Artikel 17: Garantie en klachtenafhandeling

17.1.        Met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst en in de daarbij behorende specificaties is bepaald, dienen de te leveren Producten:

 1. Met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen;
 2. Van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
 3. Geheel geschikt te zijn voor het door de Klant kenbaar gemaakte doel.

17.2.        Op de slijtvastheid van de geleverde kunststof antislipstrip profielen en op RVS-trapstrips wordt een garantie gegeven van 8 jaar. Deze garantie komt de Klant zijnde een Consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant zijnde een Consument toekent. Op gerecyclede profielen wordt geen garantie gegeven.

17.3.        Indien het Product niet door Antislipstrip.nl is gemonteerd of is aangebracht, dan wordt op het Product geen garantie verleend.

17.4.        Op de kleurechtheid van het geleverde Product wordt geen garantie gegeven. De kleur kan veranderen door omstandigheden die buiten het vermogen van Antislipstrip.nl liggen, zoals door lichtinval en het gebruik van schoonmaakmiddelen.

17.5.        Een beroep op de garantie of klachten over de geleverde Producten dan wel over de uitgevoerde werkzaamheden dienen Schriftelijk binnen 2 maanden na de ontdekking aan Antislipstrip.nl kenbaar te worden gemaakt bij:

Antislipstrip.nl

Centurionbaan 40A

3769 AV Soesterberg

Tel:                  (+31) (0)33 245 0667

E-mail:            info@antislipstrip.nl

17.6.        Klachten worden door Antislipstrip.nl zo spoedig mogelijk afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht langer dan gebruikelijk duurt, dan zal de Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

17.7.        Nadat de Klant een klacht heeft ingediend of een beroep heeft gedaan op de garantie, dient de Klant Antislipstrip.nl de mogelijkheid te geven de klacht of het beroep op de garantie te onderzoeken. Antislipstrip.nl kan van de Klant verlangen dat de Klant foto’s van het gebrek naar Antislipstrip.nl stuurt en/of dat de Klant Antislipstrip.nl toegang verleent tot de Locatie voor het onderzoeken van de klacht of het beroep op de garantie.

17.8.        Een beroep op de garantie wordt afgewezen en een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim/klacht blijkt dat:

 1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 2. Er sprake is van normale slijtage;
 3. Instructies niet zijn nageleefd;
 4. Schade aan het Opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen en overstromingen;
 5. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Antislipstrip.nl zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door Antislipstrip.nl zijn uitgevoerd.

17.9.        De Klant dient Antislipstrip.nl de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant Antislipstrip.nl deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Antislipstrip.nl vergoed.

17.10.        Door Antislipstrip.nl als ondeugdelijk erkende Producten zullen door hem hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke Producten zijn voor rekening van Antislipstrip.nl.

17.11.        De aansprakelijkheid van Antislipstrip.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid of verjaring

18.1.        Antislipstrip.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19;
 2. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

18.2.        Antislipstrip.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Klant of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie.

18.3.        De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Antislipstrip.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.

18.4.        Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of onvakkundige montage of het verkeerd of onvakkundig aanbrengen van de Producten door de Klant of door een door de Klant ingeschakelde derde.

18.5.        Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Antislipstrip.nl ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

18.6.        Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken waaraan Antislipstrip.nl werkzaamheden verricht.

18.7.        Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.8.        Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor aanspraken/vorderingen van derden, zoals buren van de Klant, die voortvloeien uit (geluids)overlast die ervaren wordt tijdens de werkzaamheden.

18.9.        Op de Overeenkomst met de Klant zijnde een Bedrijf is artikel 7:758 lid 4 BW niet van toepassing.

18.10.        Het gebruik van de trap waaraan Antislipstrip.nl werkzaamheden heeft uitgevoerd is en blijft volledig voor eigen risico. Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade, medische kosten of overlijden door het vallen van de trap of door uitglijden.

18.11.        Aansprakelijkheid van Antislipstrip.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.

18.12.        Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Antislipstrip.nl mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Antislipstrip.nl beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Antislipstrip.nl uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat of de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, dan is de vergoeding van de schade beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.13.        De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.

18.14.        Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Bedrijf door verloop van 6 maanden na de uitvoering van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Consument door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Klant met de schade bekend is geworden.

Artikel 19: Overmacht

19.1.        Antislipstrip.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; extreme weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; autopech; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Antislipstrip.nl de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; cybercriminaliteit; wijzigingen in wet- en regelgeving.

19.2.        Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Antislipstrip.nl ingeschakelde derde partij.

19.3.        Antislipstrip.nl is niet aansprakelijk voor vertraging in de werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie.

19.4.        Antislipstrip.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Antislipstrip.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.5.        In het geval dat Antislipstrip.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Antislipstrip.nl gerechtigd om deze werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 20: Opschorting en Ontbinding

20.1.        Antislipstrip.nl is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:

 1. Antislipstrip.nl bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
 2. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 3. Na het sluiten van de Overeenkomst Antislipstrip.nl ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens Antislipstrip.nl niet zal nakomen;
 4. De Klant een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Antislipstrip.nl niet is nagekomen.

20.2.        Antislipstrip.nl is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

20.3.        Voorts is Antislipstrip.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

20.4.        Antislipstrip.nl is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

20.5.        Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Antislipstrip.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Antislipstrip.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, dan behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

20.6.        Antislipstrip.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21: Vervaltermijn

21.1.        Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Antislipstrip.nl in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Voor zover van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn niet ten nadele van de Klant zijnde een Consument kan worden afgeweken, geldt de betreffende wettelijke verjarings- of vervaltermijn.

Artikel 22: Intellectuele Eigendomsrecht

22.1.        De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Antislipstrip.nl te allen tijde te respecteren.

22.2.        Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Antislipstrip.nl, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Antislipstrip.nl daardoor lijdt, waaronder gemiste omzet.

Artikel 23: Persoonsgegevens

23.1.       Antislipstrip.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan het privacy statement van Antislipstrip.nl worden geraadpleegd dat is gepubliceerd op de website www.antislipstrip.nl/privacy.

Artikel 24: Geheimhouding

24.1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1.       Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van Antislipstrip.nl, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen de Klant en Antislipstrip.nl is het Nederlands recht van toepassing.

25.2.       Geschillen tussen Antislipstrip.nl en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Antislipstrip.nl gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Antislipstrip.nl zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.